— Provozní řád Pilates art

Provozní podmínky

1. Každý klent je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Pilates Art. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

2. Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor Pilates studia a využívání jeho zařízení či služeb.

3. Studio je otevřena dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.pilatesart.cz. Studio je přístupné 10 min. před zahájením lekce.

4. Při cvičení na pilates reformeru doporučujeme používat z hygienických a bezpečnostních důvodů prstové ponožky. Stroj po každém cvičení po sobě vydesinfikujte a utřete dle instrukcí lektora a obsluhy studia.

5. Účast na lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách. Pilates lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

6. Na všechny aktivity je nutné si rezervovat místo přes online rezervační systém studia (lekci je nutné zrušit min. 24 hodin před jejím začátkem a u víkendových seminářů tři dny předem.

7. PLATBY
Pro vstup do studia je nutné mít udělanou registraci a nahraný kredit s vybranou částkou. Od kreditu 2 000 Kč a výše čerpáte zvýhodněnou cenu lekcí, viz ceník. 

Lekce, kurzy, kredit nebo semináře uhradit hotově nebo převodem na účet studia č. 290580196/2010, kde do poznámky příjemci uveďte svůj e-mail, pod kterým se přihlašujete do registrace na našem webu. Přijímáme žádosti o vystavení faktury pro Vašeho zaměstnavatele. Kurzy a semináře je potřeba uhradit nejpozději týden před jejich konáním výše uvedenými platebními kanály.

8. STORNO PODMÍNKY
Rezervovanou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému min. 12 hodin před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení. 

STORNO KURZY A WORKSHOPY: Po přihlášení na akci v rezervačním systému je nutné ihned zaplatit zálohu ve výši 100%. Pokud nebude rezervace z Vaší strany smazána, považujeme ji za závaznou. V momentě přijetí platby Vám zašleme rezervační potvrzení. V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50%. Pokud se klient na zvolený kurz/workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je studio oprávněno akci účtovat v plné výši. Své místo však lze převést na jinou osobou.
Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.
Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Pokud budete mít zpoždění, informujte telefonicky recepci, která vám připraví podložku v sále. Akceptovatelné zpoždění je 10 minut (pokud se telefonicky omluvíte) po začátku lekce. V opačném případě berte na vědomí, že na lekci již nebude puštěni, neb tím rušíte ostatní klienty. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.

9. Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

10. Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

11. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

12. Při cvičení nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Pilates Art nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi. 
Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.
Od prvního dne těhotenství navštěvujte lekce Pilates pro těhotné. Pro vaše těhotenství není vhodná forma dynamického cvičení, pozice na břiše, inverzní pozice a mnoho dalších cvičebních i dechových technik!

13. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky na vyhrazené místo.

14. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.
V prostorách studia je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.

15. Při cvičení nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav. Pilates Art nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi.

16. Návštěvník nesmí v centru fotografovat a pořizovat video záznamy bez předchozího souhlasu provozovatele.

17. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Každý klient vstupem a pohybem v prostorách studia Pilates Art za účelem účasti na lekcích pilates potvrzuje, že se s provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodoržovat. 

Provozní řád Pilates Art
Dne 1 .11. 2019

Image
— Adresa

Pilates Art, s.r.o.
Slavětínská 1146
Klánovické Atrium
Praha 9 Klánovice / 190 14
Ukázat na mapě

IČ: 08634335
Bankovní spojení:
290580196/2010

— Kontakt
Petra Meissnerová
Kateřina Štádlerová

info@pilatesart.cz
+420 603 880 909